HNUTÍ ANO A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2014 -2018

 DOLNÍ BŘEŽANY

 

1. DEMOKRATICKÉ A TRANSPARENTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Chceme v naší obci žít podle všech zásad demokratických principů a naplňování občanských svobod. Nekorupční prostředí je jediné prostředí, kde je možný celoplošný rozvoj všech složek společnosti. V naší obci tomu nemůže být jinak.

 

ANO, to chceme:

 • Maximální transparentnost pro občany

 • Otevřená data – budeme prosazovat maximální přístup občanů ke všem datům a informacím, které se týkají života v obci. Prostřednictvím webu budou občané moci kontrolovat průběh výběrových řízení, nahlížet do smluv uzavřených Dolními Břežany a stavu jejich plnění včetně případných vícenákladů. Bude možné zjistit stav hospodaření obce s veřejnými prostředky, podrobně kontrolovat rozpočet.

 • Otevřená výběrová řízení s transparentními zadávacími podmínkami a účastí zástupců nezávislé odborné veřejnosti na jejich vyhodnocení.

 • Zveřejňování výročních zpráv o všech oblastech činnosti obce a jejich příspěvkových organizací pro zlepšení informovanosti občanů

 • Videonahrávky z veřejných jednání zastupitelstva obce zpřístupněné pro všechny občany na internetu

 • Zveřejnění podrobných informací o činnosti zastupitelstva a rady, včetně jmenného výsledku hlasování

 • Spravedlivou podporu pro všechny, ne pouze pro vybrané zájmové skupiny

 • Nekompromisně bojovat s komunálním klientelismem a protěžováním vyvolených subjektů

 • Zamezovat střetu zájmů a obchodním vztahům

 • Absolutní transparentnost a veřejný přístup, týkající se financování chodu obecního úřadu včetně všech jejich investic

 • Zveřejnění podkladů k projednávaným bodům v dostatečném předstihu (delším než zákonném) před vlastním jednáním zastupitelstva

 • Veřejné projednávání důležitých rozhodnutí a záležitostí ovlivňujících život občanů

 • Transparentní výběrová řízení snižující výslednou cenu zakázky

 • Důsledné hájení zájmů obce před zájmy soukromými

 • Podporovat výhradně zcela průhledné projekty se známým příjemcem

 • Revizi a namátkovou kontrolu stávajících projektů a zakázek

 

2. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A STABILITY OBCE

 

Budeme podporovat všechny kroky k udržení a rozšíření bezpečnosti našich spoluobčanů. Je pro nás důležité, aby naše rodiny žily a děti vyrůstaly v bezpečném a klidném prostředí. 

 

ANO, to chceme:

 • Zřízení služebny obecní policie, pro vyšší bezpečnost v Dolních Břežanech, Lhotě, Zálepech a Jarově (strážníci v ulicích, pěšky nebo na kole)

 • Zajištění bezpečného provozu na komunikacích v katastrálním území obce (radary, úpravy prostranství, dopravní značení)

 • Ochrana občanů a majetku. Podpora kamerového systému, zamezení vandalismu

 • Pravidla pro parkování a zklidnění dopravy v obytných zónách

Chceme-li Dolní Břežany s jejími částmi jako příjemné místo pro život, je bezpečnost a čistota samozřejmostí. Nástrojem k uskutečnění těchto cílů je také obecní policie, jejíž role není jen represivní, ale hlavně preventivní a občanům pomáhá.

 

3. PODPORA ČINNOSTI ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

Budeme usilovat o dostatečnou kapacitu v předškolních a školních zařízeních, podporovat talentované, pomáhat znevýhodněným. Jen s kvalitní a dostatečnou nabídkou může naše obec poskytnout plnohodnotné zázemí rodinám s dětmi.

 

ANO, to chceme:

 • Zmapovat aktuální potřebu rozšíření kapacity mateřských škol v obci a podpoříme rychlé řešení směřující k uspokojení poptávky na umístění dětí v předškolních zařízeních

 • Zrevidovat stávající pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol

 • Podporovat finanční příspěvek na předškolní dítě jako možnost využití soukromých předškolních zařízení v Praze a okolí, zejména:

  Pro děti již od dvou let

  U zařízení s provozem do 18. hodin a s celoročním provozem včetně prázdnin

 • Zajištění většího množství zájmových aktivit v rámci školy

 • Vybudování dalších dětských hřišť a přebudování současných na hřiště s nápadem a kreativitou

 • V rámci podpory výchovy dětí v dopravním provozu prosazovat vybudování dětského dopravního hřiště

 • Podpořit rozšíření  kapacity základní školy včetně výstavby sportoviště a tělocvičny

 • Učinit mimoškolní aktivity finančně dostupné pro všechny příjmové kategorie rodin s dětmi

 • Motivovat všechny subjekty k aktivnímu získávání dotačních prostředků s administrativní podporou příslušného odboru Obecního úřadu

 

4. ÚŘAD BLÍZKÝ A PŘÍVĚTIVÝ OBČANŮM

 

Obecní úřad je tu pro občany a nikoli naopak. Chceme moderní, otevřený, přívětivý a především přátelsky orientovaný úřad a v něm lidsky motivované vedení, které se ztotožňuje s problémy a potřebami každého občana. 

Každý občan obce Dolní Břežany je klient, z jehož peněz jsou hrazeny služby a péče, které mu radnice poskytuje. Každý občan má tudíž právo na informace a možnost seznámit se se všemi veřejnými dokumenty. Má právo spolupodílet se na rozhodování samosprávy. Má právo ji kontrolovat, kritizovat a žádat nápravu nedostatků.

Abychom mohli kvalitně zastupovat naše spoluobčany, musíme znát jejich názory a aktuální problémy. Proto občanům budeme naslouchat nejen půl roku před volbami, ale po celé funkční období.

 

ANO, to chceme:

 • Včasná a úplná informovanost občanů o záměrech obce

 • Dbát na důsledné dodržování zákonem stanovených lhůt při písemné komunikaci s občany

 • Zřízení osadních výborů ve Lhotě, Zálepech a na Jarově a jejich prostřednictvím řešit problémy na základech demokratické a partnerské komunikace

 • Zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím internetových stránek obce

 • Vydávání informačního zpravodaje, který bude poskytovat vyvážené a objektivní informace o společenském, hospodářském, kulturním a dalším dění v obci

 • Vedení kroniky obce a zajišťování písemných a obrazových materiálů o životě v obci pro budoucí generace a její veřejný přístup formou internetu

 • Úplné informace o připravovaných projektech

 • Změna jednacího řádu zastupitelstva

 • Komise rady obce, dohlédnout na jejich funkčnost a informovanost o jejich práci

 • Podpořit vznik Komise seniorů a využít tak jejich zkušenosti ve prospěch obce

 • Motivovat k trvalému pobytu ty obyvatele, kteří zde již dlouhodobě žijí, ale nejsou zde úředně přihlášeni

 

5. PODPORA BUDOUCÍMU ROZVOJI OBCE

 

Obec pro svůj budoucí rozvoj nezbytně potřebuje přímou informační vazbu na občany, a proto by měla podněcovat diskuzi o jejím rozvoji. Naše úsilí bude zaměřeno především k tomu, aby lokality naší obce byly moderní, přitažlivé a staly se důstojným domovem trvale žijících občanů a spokojených chalupářů a chatařů. Naším cílem je přinášet větší užitek pro občany výběrem vhodných projektů, optimalizací investičních a následných provozních nákladů společně s maximálním využitím externích zdrojů financování se zapojením soukromého kapitálu.

 

ANO, to chceme:

 • Efektivně čerpat finanční prostředky a investovat pouze do projektů s širokým přínosem pro občany a optimálními provozními náklady. Odmítnout projekty s vysokými provozními náklady, které neúměrně a opakovaně zatěžují rozpočty obce

 • Nezávislý, externí dohled nad tvorbou územního plánu

 • Maximálně využívat externí zdroje financování k multiplikaci přínosu vlastních investic obce

 • Investice či dotace z fondů EU, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje

 • Zapojení soukromých investorů (např. velké firmy z našeho okolí)

 • Granty z nadací a od dalších poskytovatelů

 • Podporovat otevření a odhlučnění Pražského okruhu (otevření nájezdu PO, podpoříme se zákazem a kontrolou vjezdu nákladní dopravy do obce)

 • Vést veřejnou diskusi o obchvatu Dolních Břežan

 • Více peněz z rozpočtu obce na opravy a rekonstrukce všech prašných cest a ulic v obci a všech částech a jejich dokončení

 • Dořešení infrastruktury v katastrálním území obce

 • Aktivně prosazovat zájmy obce efektivním vyjednáváním na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni

 • Vyhledávání prostor pro vybudování parkovacích míst s ohledem na místní podmínky, občanský život a na stávající zelené plochy.

 • Nezahušťování a nerozšiřování zástavby na dosud nezastavěná území

 • REFERENDUM o důležitých otázkách rozvoje Dolních Břežan a jejich součástí

 • Při jednání s  církví prosazovat rekonstrukci zámeckého parku a jeho otevření pro všechny občany

 • Podporovat budoucí rozvoj a podnikání místních malých a středních firem. Podpora a rozvoj místních firem a živnostníků v jejich činnosti a prosperitě musí být základním úkolem obecního úřadu. Zdravé firmy, restaurace a obchody jsou páteří dobře fungující obce.

 • Poptávat při výběrových řízeních maximum činností u místních firem a řemeslníků. Rozšiřovat oblast služeb pro občany

 • Nabízet k pronájmu či prodeji nevyužité obecní objekty a pozemky

 • Podpořit vybudování nového nákupního centra (současné je nevyhovující)

 • Posílení dopravní obslužnosti zejména v části obce Zálepy

 • Zabývat se zavedením dopravní obslužnosti do pražské části Zbraslav

 • Spolupráce se sousedícími městskými částmi Prahy

 • Naším cílem je přinášet větší užitek pro občany výběrem vhodných projektů, optimalizací investičních a následných provozních nákladů společně s maximálním využitím externích zdrojů financování.

 

 6. ROZVOJ SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA

 

Zasadíme se o vytvoření podmínek pro kvalitní spolkový a klubový život v obci pro všechny věkové kategorie. Organizované i volné spolky a jejich činnost jsou vysoce důležité pro pestrý život v obci.

 

ANO, to chceme:

 • Zajištění kluboven pro naši dospívající mládež a její participace na kulturních a dalších aktivitách obce

 • Podpořit činnost stávajících sportovních klubů a zařízení. Tato činnost by měla být ještě více zaměřena a otevřena pro místní občany a hlavně naše děti

 • Podpořit neziskové organizace a spolky

 • Podpořit obnovu zaniklých či zrušených spolků myslivců, zahrádkářů, chovatelů apod.

 • Zajistit prostor pro společenské a kulturní akce k setkávání obyvatel všech věkových kategorií v rámci celého roku

 • Zajistit služby a kulturní vyžití pro naše seniory a handicapované spoluobčany

 • Zaměřit se na venkovních kulturní a společenské akce a vyžití např. pořádání open air festivalů různého zaměření, letní kino apod.

 • Diskutovat otázku vybudováním obecního koupaliště a areálu pro relaxaci rodin s dětmi

 • Maximálně podporovat a oceňovat veškeré dobrovolné aktivity v oblasti sociální, výchovné a společenské či péče o životní prostředí

 

 7. ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Chceme ohleduplnost všech staveb k lidem i přírodě a citlivou obnovu břežanského okolí. Povedeme dialog o dalším rozvoji obce s nezávislými a fundovanými odborníky, ale především s občany. Hodláme vytvářet prostředí katastru obce podle zásad kulturní krajiny tak, aby zásahy člověka byly v rovnováze s přírodou, ekologickou stabilitou a kulturní historií. 

 

ANO, to chceme:

 • Provést inventuru pozemků v majetku obce, obecních částí a obecních firem a smluv, uzavřených i připravených, které se těchto pozemků týkají

 • Zasadit se o zlepšení kvality ovzduší omezením dopravy v zastavěných částech obce

 • Učinit konec zástavby zelených ploch a podporovat obnovu významných krajinných prvků

 • Podporovat výsadbu stromů a výsev nových trávníků tam kde to bude možné

 • Šetrné rekreační a turistické využívání krajiny pro pěší a cyklistiku, při zachování průchodnosti a charakteru území.

 • Nepřipustit likvidaci zeleně, parků a lesů kvůli pochybným podnikatelským záměrům

 • Zachování typického vzhledu lokality, dodržování poměru zastavěné plochy a zeleně, prosazení veřejného zájmu na zachování zdravého prostředí

 • Vést dialog se správci státních a soukromých lesů pro zohlednění možností většího rekreačního využití pro občany Dolních Břežan

 

Úroveň péče o životní prostředí je a bude hodnocena podle kvality života současné generace a podle stavu v jakém ji předáme našim potomkům. Zasadíme se proto o zlepšení našeho životního prostoru.
Dolní Břežany, Lhota, Zálepy a Jarov se stanou vyhledávaným místem k trvalému bydlení a rekreaci.

 

 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain